Člen největší lázeňské skupiny v České republice
Lázně Luhačovice, akciová společnostLogo Lázně Luhačovice
Jurkovičův dům na lázeňském náměstí v Luhačovicích.

Servis pro lékaře - Indikace pro Luhačovice - Dospělí

Indikace lázeňské léčbyIndikační skupina Indikace Číslo indikace LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.
I Nemoci onkologické I/1 dle indikačních skupin
II Nemoci oběhového ústrojí II/1, 3, 4, 5 neléčí II/2, 6, 7, 8, 9
III Nemoci trávícího ústrojí III/1, 2, 3, 4, 5, 8 neléčí III/6, 7
IV Nemoci a poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí IV/1 neléčí IV/2, 3
V Nemoci dýchacího ústrojí V/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 léčí všechny indikace
VI Nemoci nervové VI/2, 3, 9, 11 neléčí VI/1, 4, 5, 6, 7, 8, 10
VII Nemoci pohybového ústrojí VII/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 neléčí VII/12


Délka léčebného pobytuLÁZEŇSKÁ PÉČE
Základní a opakovaný léčebný pobyt pro dospělé
K - KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE P - PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE
21 dní Opakovaný léčebný pobyt formou příspěvkové lázeňské péče navrhuje lékař, který léčbu doporučuje,
na 14 nebo 21 dní.


Pro schválení lázeňské péče je třeba v návrhu uvést

  • indikace, na jejímž základě se pojištěnci navrhuje poskytnout lázeňskou léčebně rehabilitační péči
  • souhrn vedlejších nemocí pojištěnce a pravidelná medikace
  • výška a hmotnost pojištěnce, jeho závislost na návykových látkách a nikotinu
  • EKG, pokud se jedná o pojištěnce staršího 40 let
  • vyšetření uváděná v záhlaví u jednotlivých indikačních skupin nemocí a jejich výsledky
  • jednoznačné stanovisko internisty nebo geriatra ke schopnosti pojištěnce absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pokud se jedná o pojištěnce staršího 70 let nebo polymorbidního nemocného
  • jednoznačné stanovisko klinického onkologa, radiačního onkologa, dětského onkologa a hematologa, onkogy-nekologa nebo onkochirurga ke schopnosti pojištěnce absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pokud se jedná o onkologicky nemocného


Přímé přeložení ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče nebo vypsání lázeňského návrhu v době kratší 2 měsíců od ukončení hospitalizace


Pokud se jedná o přímé přeložení ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče nebo vypsání lázeňského návrhu v době kratší 2 měsíců od ukončení hospitalizace, pak přiložená kopie propouštěcí zprávy z nemocnice s odpovídajícími vyšetřeními a požadavky uvedenými podle jednotlivých indikací je ekvivalentem požadovaných vyšetření. Ošetřující lékař se v návrhu vyjádří ke zdravotnímu stavu pacienta a pokud došlo v této pohospitalizační době k radikální změně zdravotního stavu, předá výsledky doplňujících vyšetření.Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé v Lázních Luhačovice, a.s.


Č. ind. Indikace LÉČEBNÝ POBYT Kontraindikace a další speciální požadavky pro dané onemocnění Ošetřující lékař doporučující lázeňskou péči
ZÁKLADNÍ
forma: K nebo P
OPAKOVANÝ
forma: K nebo P
délka, lhůta pro nástup, možnost prodloužení
I NEMOCI ONKOLOGICKÉ
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pro celou indikační skupinu onkologie se nestanovuje, je ale vhodný podle orgánového postižení. Vyšetření: Odborná onkologická vyšetření včetně vyjádření, že pojištěnec je bez známek recidivy nebo diseminace. Vyšetření ne starší 2 měsíců.
I/1 Zhoubné nádory K 21 dnů

Do 12 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby.
K 21 dnů

Hodgkinova nemoc do 36 měsíců od posledního K pobytu.

P 14 nebo 21 dnů
Ostatní
Aktivita onkologického onemocnění - stav pacienta PS > 2. Dermatovenerolog, diabetolog a endokrinolog, gastroenterolog, gynekolog a porodník, hematolog, chirurg, klinický onkolog, otorinolaryngolog, pneumolog, radiační onkolog, rehabilitační lékař nebo urolog.

Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Klinický onkolog nebo lékař příslušné specializace podle povahy nádoru.
II NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda uhličitá, přírodní zdroj plynného oxidu uhličitého, přírodní minerální voda jodová (mimo indikace II/2,II/6,II/7,II/9), přírodní minerální voda sirná - skupina B (sirná) pro indikace II/4,II/5, přírodní minerální voda radonová pro indikace II/4,II/5. Kontraindikace pro celou indikační skupinu: AV blokáda (2. až 3. stupně), srdeční nedostatečnost podle NYHA IV, sy AP odpovídající CCS klasifikaci IV, aktivní infekční endokarditis, podmínkou pro opakování léčby: abstinence nikotinu déle než 12 měsíců.
Vyšetření: EKG (kopie záznamu z poslední doby ne starší 2 měsíců), cholesterol, triglyceridy, glykémie, urea, kreatinin. U hypertenzní nemoci i oční pozadí. U obliterujících procesů cévních i funkční zkoušky, ultrazvukové vyšetření na principu vyhodnocování odezvy časově posunutých částí signálu (ultrazvukové vyšetření podle Dopplera) a oční pozadí. U kardiologických onemocnění i RTG hrudních orgánů nebo echokardiografické vyšetření. Další případné požadavky vyplývající ze znění jednotlivých indikací.
II/1 Symptomatická ischemická choroba srdeční P 21 dnů P 14 nebo 21dnů   Internista, kardiolog, praktický lékař nebo rehabilitační lékař.

Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Internista nebo kardiolog
II/2 Stav po infarktu myokardu Lázně Luhačovice, a.s. tuto indikaci neléčí
II/3 Hypertenzní nemoc II. až III. stupně K 21 dnů
Hypertenze III. stupně komplikovaná ICHS, chronickým srdečním selháním, CMP, TIA, chronickou renální insuficiencí na podkladě vaskulární nefrosklerosy.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní
P 14 nebo 21 dnů
Hypertenzní nemoc refrakterní.
Závažné poruchy psychiky po CMP. Klidové bolesti dolních končetin. Ulcerace nebo gangréna dolních končetin. Nefropatie s klinickými známkami urémie.
Podmínkou pro opakování léčebného pobytu:
- abstinence nikotinu déle než 12 měsíců
- u obezity při BMI vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5 % od posledního léčebného pobytu,
- u obezity při BMI vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10 % od posledního léčebného pobytu.
Internista, kardiolog nebo rehabilitační lékař.
II/4 Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II b nebo zánětlivém K 21 dnů
Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II b.

P 21 dnů
Ostatní
K 21 dnů
Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II b. Po uplynutí 12 měsíců od předchozího K pobytu, pokud není možná invazivní léčba.
Maximálně 1x.

P 14 nebo 21 dnů
Ostatní.
Pokud není možná invazivní léčba
Závažné projevy celkové aterosklerózy. Klidové bolesti související s diagnosou. Ulcerace. Angiolog, internista nebo rehabilitační lékař.
II/5 Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách, nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stádia.
Chronický lymfatický edém
K 21 dnů
Funkční poruchy periferních cév jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu.

P 21 dnů
Ostatní.
P 14 nebo 21 dnů Závažné projevy celkové aterosklerózy. Klidové bolesti související s diagnosou. Ulcerace. Angiolog, internista, kardiolog, pracovní lékař nebo rehabilitační lékař.
II/6 Stavy po kardiochirurgických výkonech typu: náhrada chlopně bioprotézou nebo metalickou protézou, rekonstrukční výkony na chlopních, chirurgická revaskularizace myokardu - CABG, kombinované výkony - revaskularizace myokardu a náhrada nebo korekce chlopně, defekty septa síní nebo komor.
Kardiochirurgické výkony s vyloučením výkonů kardiointervenčních.
Lázně Luhačovice, a.s. tuto indikaci neléčí
II/7 Stavy po operacích srdečních vad.
Stavy po revaskularizačních operacich srdce.
Stavy po perkutánní transluminární koronární angioplastice.
Lázně Luhačovice, a.s. tuto indikaci neléčí
II/8 Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce.
Stavy po perkutánní transluminární angioplastice
Lázně Luhačovice, a.s. tuto indikaci neléčí
III NEMOCI TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry: Přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá u indikace III/2, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná u indikace III/2. Kontraindikace pro celou skupinu: Abusus léků, nedostatečná žvýkací schopnost.
Vyšetření: Příslušné ultrazvukové nebo endoskopické vyšetření, popřípadě vyšetření jinými zobrazovacími metodami, u hepatitid i sérologické vyšetření.
III/1 Chronické a recidivující onemocnění žaludku a střev s maldigestivními příznaky přetrvávajícími při standardní farmakoterapii.
Stavy po těžkých střevních infekcích, parazitózách a mykotických onemocněních
P 21 dnů P 14 nebo 21 dnů   Gastroenterolog, internista nebo rehabilitační lékař.
III/2 Stavy po operaci žaludku, dvanáctníku, jícnu a střev s postresekční symptomatologií endoskopicky ověřenou. K 21 dnů
Do 6 měsíců po operaci. Možnost prodloužení.

P 21 dnů
V rozmezí 6 až 12 měsíců po operaci.
P 14 nebo 21 dnů
V rozmezí 12 až 18 měsíců po operaci nebo ukončení komplexní léčby při trvající symptomatologii.
  Gastroenterolog nebo rehabilitační lékař.
III/3 Crohnova nemoc.
Colitis ulceroza.
K 21 dnů
Těžká forma onemocnění (hodnota CDAI nad 450).
Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní.
K 21 dnů
Opakované exacerbace Crohnovy nemoci maximálně 1x ročně do stabilizace stavu.

P 14 nebo 21 dnů
Ostatní.
  Gastroenterolog nebo rehabilitační lékař.

Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Gastroenterolog.
III/4 Chronická onemocnění žlučníku a žlučového traktu s lithiazou, pokud je operace kontraindikovaná.
Sklerotizující cholangoitis.
Funkční poruchy žlučového traktu
P 21 dnů P 14 nebo 21 dnů
K udržení remise, zvláště stavy s kontraindikací k operaci.
  Gastroenterolog, chirurg, internista nebo rehabilitační lékař.
III/5 Stavy po komplikovaných operacích žlučníku a žlučového traktu, po zákrocích pro stenozu a lithiázu žlučových cest.
Stavy po komplikovaných operacích žlučníku a žlučového traktu, po zákrocích pro stenozu a lithiazu žlučových cest (pooperační pankreatiti-docholangoitis, ikterus, instrumentace žlučových cest, ERCP).
Stavy po dissoluci kamenů a extrakorporální litotrypsii
K 21 dnů
Do 6 měsíců po komplikovaných operacích žlučníku a žlučového traktu. Po zákrocích pro stenozu a lithiázu žlučových cest.
Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Do 6 měsíců po dissoluci kamenů a extrakorporální litotrypsii.
P 14 nebo 21 dnů
Trvající dysfunkce žlučových cest.
Biochemické známky cholestázy. Nedodržování životosprávy. Podmínkou pro opakování léčebného pobytu:
- u obezity při BMI vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5% od posledního léčebného pobytu,
- u obezity při BMI vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10% od posledního léčebného pobytu.
Gastroenterolog, chirurg, internista nebo rehabilitační lékař.
III/6 Stavy po akutní hepatitis jakékoliv etiologie a toxickém jaterním poškození (lékovém i vlivem práce).
Chronická hepatitis s přetrváváním pozitivity markerů.
Asociovaná autoimunní hepatitis.
Primární biliární cirhóza.
Lázně Luhačovice, a.s. tuto indikaci neléčí
III/7 Stavy po resekčních výkonech a transplantacích jater nebo operacích a transplantacích pankreatu. Lázně Luhačovice, a.s. tuto indikaci neléčí
III/8 Stavy po akutní pankreatitis nebo po exacerbaci chronické pankreatitis.
Prokázaná chronická pankreatitis.
K 21 dnů
Do 6 měsíců po akutní pankreatitis nebo po exacerbaci chronické pankreatitis.
Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní.
P 14 nebo 21 dnů
Vleklá maldigesce a malabsorpce při prokázané poruše stavu výživy, pokud je príčinou dysfunkce pankreatu.
Choledocho-lithiasa a jiné poruchy odtoku žluci a pankreatického sekretu do střeva. Substenoza papila vateri vyžadující chirurgickou léčbu. Jaterní insuficience. Gastroenterolog, internista nebo rehabilitační lékař.

Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Gastroenterolog.
IV NEMOCI Z PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry u IV/1: Přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá, přírodní minerální voda sirná skupina A (síranová). Zevní balneace u indikace IV/1: Přírodní minerální voda uhličitá, přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda radonová, přírodní minerální voda sirná - skupina A (síranová). Klimatické podmínky příznivé k léčení u indikací IV/2, IV/3, u indikace IV/1 s výjimkou léčení komplikací angiopatií a neuropatií.
Vyšetření: U diabetes mellitus: glykémie, glykosurie, ketolátky, u ostatních příslušné endokrinologické vyšetření.
IV/1 Diabetes mellitus. K 21 dnů
Stavy s komplikací (mikroangiopatie a makroangiopatie, neuropatie).

P 21 dnů
Ostatní.
P 14 nebo 21 dnů
Stavy s komplikací (mikroangiopatie a makroangiopatie, neuropatie).
Prokazatelné nedodržování léčebného režimu. Podmínkou pro opakování léčebného pobytu:
- u obezity při BMI vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5% od posledního léčebného pobytu,
- u obezity při BMI vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10% od posledního léčebného pobytu.
Diabetolog a endokrinolog nebo rehabilitační lékař.

Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Diabetolog a endokrinolog.
IV/2 Stavy po totální thyreoidektomii.
Hypothyreóza při obtížně probíhající lékové substituci
Lázně Luhačovice, a.s. tuto indikaci neléčí
IV/3 Stavy po operacích hyperfunkčního benigního adenomu hypofýzy a nadledvin při přítomnosti sekundárních symptomů onemocnění (zejména artropatie a myopatie). Lázně Luhačovice, a.s. tuto indikaci neléčí
V NETUBERKULÓZNÍ NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry a inhalace: Přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá. Klimatické podmínky příznivé k léčení.
Vyšetření: Spirometrie u nemocí dolních cest dýchacích, otorinolaryngologické vyšetření u nemocí horních cest dýchacích, alergologické vyšetření u alergických onemocnění.
V/1 Stavy po operaci horních cest dýchacích a dolních cest dýchacích; netýká se stavů po operacích tonsil, adenoidních vegetací a nosní přepážky.
Stavy po transplantaci plic.
K 21 dnů
Do 6 měsíců po operaci. Do 12 měsíců po transplantaci.

Možnost prodloužení.
  Empyémy. Píštěle. Podle typu diagnozy: Chirurg, otorinolaryngolog, pneumolog nebo rehabilitační lékař.
V/2 Poškození hrtanu a hlasivek v důsledku hlasového přetížení.
Stavy po fonochirurgické léčbě.
K 21 dnů
Stavy, kdy přes využití všech možností konzervativní či chirurgické léčby nedojde k úpravě funkce hlasu
P 14 nebo 21 dnů
Stavy, kdy přes využití všech možností konzervativní či chirurgické léčby nedojde k úpravě funkce hlasu.
  Foniatr, pracovní lékař nebo rehabilitační lékař.
V/3 Stavy po komplikovaném zánětu plic K 21 dnů
Do 4 měsíců po ukončení hospitalizace.
    Internista, pneumolog nebo rehabilitační lékař.
V/4 Bronchiektazie
Recidivující záněty dolních cest dýchacích a chronické záněty dýchacího ústrojí jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu
K 21 dnů
Možnost prodloužení.
K 21 dnů
1x za 12 měsíců

Možnost prodloužení.
  Internista, pneumolog, pracovní lékař nebo rehabilitační lékař.
V/5 Astma bronchiale.
Chronická obstrukční plicní nemoc
K 21 dnů
Prokázaná ventilační porucha (pokles hodnoty FEV 1 sec opakovaně pod 60 % náležité hodnoty) nebo nutnost dlouhodobé (více než 6 měsíců v roce) systémové kortikoterapie pro uvedené onemocnění.
Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní.
K 21 dnů
Prokázaná ventilační porucha (pokles hodnoty FEV 1 sec opakovaně pod 60% náležité hodnoty) nebo nutnost dlouhodobé (více než 6 měsíců v roce) systémové kortikoterapie pro uvedené onemocnění.
1x za 12 měsíců.

P 14 nebo 21 dnů
Ostatní.
  Alergolog a klinický imunolog, internista, pneumolog, pracovní lékař nebo rehabilitační lékař.
V/6 Intersticiální plicní fibrózy jakékoliv etiologie v soustavném léčení. K 21 dnůProkázaná ventilační porucha (pokles hodnoty VC opakovaně pod 80% náležité hodnoty).
Možnost prodloužení.
K 21 dnůProkázaná ventilační porucha (pokles hodnoty VC opakovaně pod 80% náležité hodnoty).
1x za 12 měsíců.

P 14 nebo 21 dnů
Ostatní.
  Pneumolog, pracovní lékař nebo rehabilitační lékař.
V/7 Následky toxických účinků plynů, dýmů, leptavých par a dráždivých prachů na horní cesty dýchací a dolní cesty dýchací K 21 dnů
Nemoc z povolání podle jiného právního předpisu.
Možnost prodloužení.
K 21 dnů
Maximálně 1x.
  Pneumolog, pracovní lékař nebo rehabilitační lékař.
VI NEMOCI NERVOVÉ
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirná - skupina B (sirná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda termální teplá až horká (nad 35°C), přírodní minerální voda radonová, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-sodná), přírodní minerální voda uhličitá u indikací VI/2, VI/3,VI/6, VI/8, VI/9,VI/11 (podmínkou obsah CO2 ve vanové koupeli minimálně 1000 mg/l), přírodní peloid z lokálního zdroje u indikace VI/2, VI/3, VI/9, VI/10, VI/11.
Vyšetření: Odborné neurologické vyšetření včetně laboratorních a funkčních vyšetření, u radikulárních syndromů též vyšetření RTG nebo jiná zobrazovací metoda příslušné části páteře/ popis snímků, anatomický i funkční popis/ ne starší 6 měsíců, u cervikokraniálních a cervikobrachiálních syndromů též EKG.
VI/1 Obrna lícního nervu.
Postpoliomyelitický syndrom
Chabé obrny, mimo poúrazových, včetně poinfekční polyradikuloneuritis v návaznosti na ukončení akutní fáze.
Lázně Luhačovice, a.s. tuto indikaci neléčí
VI/2 Polyneuropatie s paretickými projevy K 21 dnů
Chabé obrny s postižením 0. až 3. stupně svalového testu a prokazatelným postižením podle EMG.
Možnost prodloužení.

P 21 dnůOstatní.
P 14 nebo 21 dnů   Neurolog nebo rehabilitační lékař.
VI/3 Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem. K 21 dnů
V přímé návaznosti na hospitalizaci na neurologickém nebo rehabilitačním oddělení lůžkové péče (maximálně do 3 měsíců po ukončení hospitalizace), nebo u případů nejevících známky zlepšení po 6 týdnech soustavné ambulantní rehabilitační péče, u nichž byla vyloučena indikace k neurochirurgickému či spondylo-chirurgickému zákroku.
Možnost prodloužení.
P 14 nebo 21 dnů Akutní recidiva. Náhle vzniklý syndrom konu nebo kaudy. Neurochirurg, neurolog nebo rehabilitační lékař.
VI/4 Zánětlivé nemoci centrálního nervstva:
stavy po meningoencefalitis, encefalitis, encefalomyelitis a myelitis, stavy po encefalomyelopolyradi-kuloneuritis, pokud jsou přítomny spastickoparetické známky.
Lázně Luhačovice, a.s. tuto indikaci neléčí
VI/5 Hemiparézy a paraparézy cévního původu se známkami obnovující se funkce. Lázně Luhačovice, a.s. tuto indikaci neléčí
VI/6 Stavy po poraněních a operacích mozku, míchy a periferního nervstva s poruchami hybnosti se známkami obnovující se funkce Lázně Luhačovice, a.s. tuto indikaci neléčí
VI/7 Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění v remisi. Lázně Luhačovice, a.s. tuto indikaci neléčí
VI/8 Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní. Lázně Luhačovice, a.s. tuto indikaci neléčí
VI/9 Syringomyelie s paretickými projevy. K 21 dnů K 21 dnů
1x za 24 měsíců.
Poruchy dýchací a polykací. Neurolog nebo rehabilitační lékař.
VI/10 Dětská mozková obrna při možnosti samostatné chůze a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo soběstačnosti Lázně Luhačovice, a.s. tuto indikaci neléčí
VI/11 Parkinsonova nemoc. (Netýká se Parkinsonského syndromu a sekundárního extrapyramidového syndromu při léčbě psychofarmaky.) K 21 dnů K 21 dnů
1x za 24 měsíců.
  Neurolog nebo rehabilitační lékař.
VII NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirná skupina A i B (síranová a sirná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda radonová, přírodní minerální voda termální teplá až horká (nad 35 °C), přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-sodná) u indikace VII/3, VII/5, VII/6, VII/7, VII/8, VII/9, VII/10, přírodní minerální voda uhličitá u indikací VII/1, VII/2, VII/3, VII/4, VII/6, VII/7, VII/8, VII/9, VII/10, VII/11, VII/12 (podmínkou obsah CO2 ve vanové koupeli minimálně 1000 mg/l), přírodní peloid z lokálního zdroje.
Vyšetření: Příslušné odborné vyšetření včetně odpovídajícího laboratorního a funkčního vyšetření a včetně RTG vyšetření ne staršího 2 let (popis snímků), další případné požadavky vyplývající z textu u jednotlivých indikací.
VII/1 Revmatoidní artritis I. až IV. stadia včetně juvenilní artritis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče. K21 dnů
Léčba od II. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b.
Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Onemocnění bez předchozí exacerbace a léčba v případě nižších stádií nemoci než II. stadia s funkčním postižením třídy b.
K21 dnů
Po uplynutí 12 měsíců od ukončení K léčby. 1x za 12 měsíců.
Možnost prodloužení.

P 14 nebo 21 dnů
Ostatní.
  Rehabilitační lékař nebo revmatolog.
VII/2 Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova nemoc), soustavně léčené v rámci ambulantní péče. K21 dnů
Od II. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b., v soustavné péči revmatologa nebo rehabilitačního lékaře.
Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní.
K21 dnů
Od II. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b, v soustavné péči revmatologa nebo rehabilitačního lékaře.
Možnost prodloužení.

P 14 nebo 21 dnů
Ostatní
  Rehabilitační lékař nebo revmatolog.
VII/3 Ostatní séronegativní spondartritis soustavně léčená v rámci ambulantní péče (psoriatická artritis, Reiterův syndrom, enteropatická artritis, reaktivní-parainfekční),
Sekundární artitis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče
K21 dnů
Postižení páteře II. a vyššího stadia podle klasifikace pro ankylozující spondylitis. Chronická artritis periferních kloubů od funkčního postižení třídy Il.b. stadia klasifikace pro revmatoidní artritis.
Možnost prodloužení.

P21 dnů
Ostatní.
K21 dnů
Po uplynutí 24 měsíců od ukončení poslední K léčby. Při exacerbaci základního onemocnění po ukončení poslední komplexní léčby akutní fáze i před uplynutím 24 měsíců.
1x za 12 měsíců.
Možnost prodloužení.

P 14 nebo 21 dnů
Ostatní
  Rehabilitační lékař nebo revmatolog.
VII/4 Mimokloubní revmatismus, soustavně léčený v rámci ambulantní péče.
Difúzní onemocnění pojiva soustavně léčené v rámci ambulantní péče (systémový lupus erythematodus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy).
K21 dnů
V remisi.
Možnost prodloužení.
K21 dnů
1x za 24 měsíců v remisi. Při exacerbaci základního onemocnění po ukončení poslední komplexní léčby akutní fáze i před uplynutím 24 měsíců.
Možnost prodloužení.

P 14 nebo 21 dnů
Ostatní.
  Rehabilitační lékař nebo revmatolog.
VII/5 Osteoporóza s komplikacemi, pokud soustavná ambulantní rehabilitační péče delší než 3 měsíce není efektivní.
Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu.
K21 dnů
Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu. Patologické fraktury páteře v bezprostřední návaznosti na ukončení imobilizace na lůžku nebo sejmutí korzetu.

P21 dnů
Ostatní.
K21 dnů
1 x do 24 měsíců od ukončení K léčby.
  Diabetolog a endokrinolog, internista, klinický osteolog, ortoped, pracovní lékař, rehabilitační lékař nebo revmatolog.
VII/6 Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů (včetně onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouhodobého, nadměrného, jednostranného přetěžování jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu). K21 dnů
Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu.

P21 dnů
Ostatní.
K21 dnů
Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu.
Maximálně 1x.

P 14 nebo 21 dnů
Ostatní.
  Ortoped, pracovní lékař nebo rehabilitační lékař.
VII/7 Koxartroza, gonartroza v soustavné ambulantní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře. K21 dnů
Od III. stupně nemoci podle Kellgrena. Od II. stupně funkčního postižení b, jedná -li se o bolestivou formu s častými exacerbacemi a rychlou progresí nebo opakované zánětlivé iritace.
Možnost prodloužení.

P21 dnů
Ostatní, pokud není soustavná ambulantní rehabilitační péče efektivní
K21 dnů
Od III. stupně nemoci podle Kellgrena. Od II. stupně funkčního postižení b, jedná-li se o bolestivou formu s častými exacerbacemi a rychlou progresí nebo opakované zánětlivé iritace a předpokládá se zlepšení hybnosti a udržení soběstačnosti. 1x za 24 měsíců.
Stavy kontraindikované k operaci maximálně 1x za 12 měsíců.

P 14 nebo 21 dnů
I. až II. stupeň nemoci, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní, za předpokladu snížení dlouhodobé farmakoterapie či oddálení operační léčby. Stavy kontraindikované k operaci, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní s předpokladem zlepšení hybnosti, udržení soběstačnosti.
Nestabilizovaná osteortróza. Těžké destruktivní změny. Podmínkou pro opakování léčebného pobytu:
u obezity při BMI vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5 % od posledního léčebného pobytu,
u obezity při BMI vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10 % od posledního léčebného pobytu.
Ortoped, rehabilitační lékař nebo revmatolog.
VII/8 Artrózy v ostatních lokalizacích.
Artropatie.
K21 dnůBolestivá forma s častými exacerbacemi. P 14 nebo 21 dnů Nestabilizovaná osteoartróza. Těžké destruktivní změny. Artrózy v ostatních lokalizacích: Ortoped, hematolog, rehabilitační lékař nebo revmatolog. Artropatie: Hematolog nebo revmatolog.
VII/9 Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči. K21 dnů
Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v přímé návaznosti na hospitalizaci (do 3 měsíců po ukončení hospitalizace) nebo případy nejevící známky zlepšení po 6 týdnech soustavné ambulantní rehabilitační péče.
Možnost prodloužení.

P21 dnů
Ostatní.
P 14 nebo 21 dnů Kompresivní radikulární syndrom. Podmínkou pro opakování léčebného pobytu:
u obezity při BMI vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5% od posledního léčebného pobytu,
u obezity při BMI vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10% od posledního léčebného pobytu.
Rehabilitační lékař.
VII/10 Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady. K21 dnů
Neprodleně, jakmile stav umožní zatížení léčebnou rehabilitací, nejpozději do 3 měsíců po úrazu nebo operaci; v případě pooperačních komplikací do 6 měsíců po operaci.
Možnost prodloužení.
    Neurochirurg, neurolog, ortoped, rehabilitační lékař nebo traumatolog.
VII/11 Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní. K21 dnů
Neprodleně, jakmile stav umožní zatížení léčebnou rehabilitací, nejpozději však do 6 měsíců po úrazu nebo operaci; v případě pooperačních komplikací do 12 měsíců po operaci.
Možnost prodloužení.
K21 dnů
Nejpozději do 24 měsíců po operaci meziobratlo-vých plotének, stenóz páteřního kanálu nebo úrazu při přetrvávající závažné poruše hybnosti a omezení soběstačnosti. Maximálně 1x.

P 14 nebo 21 dnů
Ostatní při FBS (syndrom selhání operační léčby).
  Neurochirurg, neurolog, ortoped, rehabilitační lékař nebo traumatolog.
VII/12 Stavy po amputacích dolní končetiny, stupeň aktivity 1 až 4, kdy je pojištěnec vybavený protézou. Lázně Luhačovice, a.s. tuto indikaci neléčí
VIII NEMOCI MOČOVÉHO ÚSTROJÍ Lázně Luhačovice, a.s. tuto indikaci neléčí
IX DUŠEVNÍ PORUCHY Lázně Luhačovice, a.s. tuto indikaci neléčí
X NEMOCI KOŽNÍ Lázně Luhačovice, a.s. tuto indikaci neléčí
XI NEMOCI GYNEKOLOGICKÉ Lázně Luhačovice, a.s. tuto indikaci neléčí

Poznámka: Dostupností zdravotnického pracovníka se rozumí v případě vyžádání vždy fyzická přítomnost v závislosti na naléhavosti provedení výkonu a na klinickém stavu pojištěnce a dále dostupnost rady a pomoci prostřednictvím telefonu nebo elektronicky
Úvodní strana | Mapa webu | Kontakt
Zasílání novinek
Lázně Luhačovice, a.s., Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice, ČR, telefon: +420 577 682 111, e-mail: info@lazneluhacovice.cz, www.lazneluhacovice.cz
Věrnostní programy Člen svazu léčebných lázní Člen AHR ČR Zápatí stránky