Časté dotazy k léčbě dospělých

Lázeňská léčba hrazená zdravotní pojišťovnou

Léčíme nemoci dýchacího, pohybového, trávicího a oběhového ústrojí, nemoci nervové a cukrovku. Luhačovické minerální vody pomáhají i k rekondici po onkologické léčbě. Seznam léčených nemocí naleznete v Indikačním seznamu

Lázeňská léčebně rehabilitační péče je podle zákona hrazenou službou, je-li poskytována jako nezbytná součást léčebného procesu, kdy její poskytnutí doporučil ošetřující lékař, a potvrdila zdravotní pojišťovna. Pacient musí čerpat všechny její služby (ubytování, stravování a léčení) v registrovaném lázeňském zařízení. ZEPTEJTE SE SVÉHO LÉKAŘE!

Zdravotní pojišťovny hradí lázeňskou péči ve dvou variantách:
KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE (KLP) Zdravotní pojišťovna hradí vše: léčbu, ubytování i celodenní stravu. KLP čerpáte v době své pracovní neschopnosti.
PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE (PLP) Zdravotní pojišťovna hradí pouze léčbu. Ubytování a stravování si platíte sami. Poskytuje se v případech, kdy nejsou splněny podmínky pro KLP, především u chronických onemocnění, a to zpravidla jednou za dva roky. PLP čerpáte v době své dovolené.

Je-li nutná celodenní přítomnost průvodce vzhledem ke zdravotnímu stavu pacienta nebo k nutnosti jeho zaškolení v ošetřování a léčebné rehabilitaci doprovázeného pacienta, navrhne průvodce doporučující lékař v návrhu na lázeňskou péči. Pobyt průvodce (ubytování a celodenní stravování) u komplexní lázeňské péče hradí zdravotní pojišťovna pacienta, a to pouze v případě, kdy jeho nezbytnost pojišťovna potvrdí. Průvodce pacienta platí v lázních poplatek z pobytu. Pacienta do lázní můžete doprovázet také jako samoplátce za zvýhodněných podmínek.

Pokud to váš zdravotní stav vyžaduje, požádejte ošetřujícího lékaře (zpravidla odborník-specialista pro jednotlivé druhy onemocnění) o doporučení lázeňské léčebně rehabilitační péče. Na základě tohoto doporučení návrh na lázeňskou péči vystavuje registrující praktický lékař, ambulantní specialista nebo ošetřující lékař při hospitalizaci.
Pokud vaše onemocnění (indikace) patří mezi nemoci, které léčíme, požádejte lékaře o navržení léčby v našich lázních.
Na místo první volby v návrhu na lázeňskou péči vypíše lékař LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. Písmena a.s. (akciová společnost) vám zaručí léčbu právě v našich zařízeních.
Návrh na lázně zasílá lékař zdravotní pojišťovně. Dle dohody jej můžete pojišťovně doručit i osobně.
Sepsali jsme pro vás 5 RAD, JAK POŽÁDAT O LÁZEŇSKOU LÉČBU V NAŠICH LÁZNÍCH

Zdravotní pojišťovna návrh přezkoumá a schválí, jsou-li v něm uvedena všechna potřebná vyšetření a nebrání-li léčení nějaká kontraindikace. V odůvodněných případech může pojišťovna místo navrhované komplexní lázeňské péče potvrdit příspěvkovou lázeňskou péči. Schválený návrh na lázeňskou péči odesílá zdravotní pojišťovna přímo do našich lázní. Veškeré informace potřebné k nástupu obdržíte od nás. Pokud zdravotní pojišťovna neschválí lázeňskou léčbu, vydá „vyjádření“ na návrhu vystavujícímu lékaři nebo dopisem klientovi.

Pokud vám vaše původní zdravotní pojišťovna (ZP) schválila návrh na lázeňskou péči, ale vy k nám pojedete v době, kdy už budete pojištěni u jiné ZP, musíte si u nové ZP úhradu za pobyt v lázních zajistit. Vaší povinností je také vrátit do 8 dnů původní ZP průkaz pojištěnce a v lázních se prokázat průkazkou aktuální ZP. ZP hradí náklady na zdravotní péči pouze svým pojištěncům. Pokud si pojištěnec nedomluví úhradu lázní s novou ZP nebo při nástupu na lázeňskou péči předloží neplatný průkaz pojištěnce, může být proti němu ze strany lázní uplatněn nárok na úhradu poskytnuté lázeňské péče.

Ne. Přerušení lázeňské léčby je možné pouze z důvodu hospitalizace v nemocnici či ze závažných rodinných důvodů. Odjet z lázní nemůžete ani v neděli, přestože nemáte naplánované procedury. Opuštění lázeňského zařízení bez předchozího schválení primářem se považuje za závažné porušení léčebného režimu a může být i důvodem k předčasnému ukončení lázeňské péče. Náklady spojené s rezervací lůžka musí pacient lázním uhradit.

Rozhodně zdravotní pomůcky a léky, které pravidelně užíváte v množství postačujícím na celou dobu lázeňské péče. O této skutečnosti informujte lékaře při vstupní prohlídce. Součástí lázeňské péče je i pohybová léčba, příp. cvičení v bazénu a plavání. Doporučujeme vám vzít si s sebou oděv na cvičení, plavky a pohodlnou obuv.

Komplexní lázeňská péče (KLP)

Délku lázeňské péče stanovuje platný Indikační seznam. Délka KLP dle jednotlivých indikací je 21 nebo 28 dní.

Doba platnosti návrhu na KLP je zpravidla 3 měsíce od data jeho schválení zdravotní pojišťovnou, pokud není v indikačním seznamu uvedeno jinak. Pacient musí nastoupit do lázní v době platnosti návrhu.
Systém KLP funguje na základě předvolání, které obdržíte nejpozději 5 pracovních dnů před nástupem. Současně vám sdělíme všechny další nezbytně nutné informace (místo ubytování, co je třeba si vzít s sebou, možné způsoby dopravy do lázeňských objektů…).
Termín nástupu na KLP si lázně určují podle svých volných termínů. Pro pacienta je vždy závazný.

Ano. Pokud máme váš návrh doručený, můžete si sjednat termín nástupu na KLP.
V tomto případě se jedná o službu dle individuálního požadavku pacienta, která je zpoplatněna částkou 3 000 Kč v termínech od 1.4. do 31.10.2023 (od 1.4. do 31.10.2024). Poplatek je nevratný. Bez poplatku je možná rezervace lůžka ve 2lůžkovém pokoji Standard B (bez vlastního sociálního zařízení) v penzionech Taťáňa a Forst.
Váš požadavek nám zašlete písemně a uveďte termín nástupu, ubytování, kategorii pokoje, jméno, datum narození a kontakt na vás. Rezervační formulář

Zdravotní pojišťovna hradí ubytování ve 2lůžkovém pokoji se základním vybavením v kategorii pokoje Standard A (sociální zařízení je součástí pokoje) nebo Standard B (sociální zařízení je společné pro více pokojů). Stravování hradí formou plné penze dle „lázeňského dietního systému“ (racionální a dietní strava).

Ubytování v lázeňském zařízení a pokoj přiděluje oddělení prodeje dle aktuálně volných termínů.
Část naší ubytovací kapacity je vyhrazena pro lázeňskou péči ve standardech hrazených zdravotní pojišťovnou. Zbývající počet lůžek máme v pokojích vyššího standardu.
Pokud jsou pokoje hrazené zdravotními pojišťovnami obsazené, nabídneme pacientovi ubytování v pokoji vyšší kategorie za příplatek. O nadstandardní ubytování může před nástupem na KLP požádat sám pacient. CENÍK KLP

Nad rámec úhrady zdravotní pojišťovny si můžete za příplatek objednat ubytování ve 2lůžkovém pokoji vyšší kategorie či v pokoji 1lůžkovém.
Výše příplatku závisí na kategorii pokoje, úrovni stravování a termínu KLP. Nejvyšší příplatky jsou v hlavní sezóně. Nejvíce ušetříte v zimním období, kdy jsou příplatky nejnižší nebo žádné neúčtujeme.
Příplatek za ubytování v 1lůžkovém pokoji účtujeme celoročně. CENÍK KLP

Od 1.1.2024 se poplatek z pobytu (dříve lázeňský poplatek) vztahuje i na pacienty na KLP.

Poplatek z pobytu náleží městu. Jeho výši stanovuje Obecně závazná vyhláška města Luhačovice o místním poplatku z pobytu.
Výše poplatku z pobytu činí 50 Kč za osobu a každý započatý den. Neplatí se za den příjezdu. Od poplatku z pobytu je osvobozena:
a) nevidomá osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby
b) osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P a její průvodce
c) osoba mladší 18 let
Na všechny ostatní osoby starší 18 let (včetně pacientů na příspěvkové lázeňské péči) se poplatek za pobyt vztahuje.

KLP čerpá pacient v době své dočasné pracovní neschopnosti (DPN), splňuje-li podmínky nároku podle právních předpisů o nemocenském pojištění.
Pokud pacient již není v průběhu DPN, vystaví pacientovi DPN lázeňský lékař. Průvodce pacienta KLP má nárok na DPN po celou dobu pacientovy lázeňské péče.
DPN průvodci vystaví lázeňský lékař, který do lázní přijímá pacienta. O vystavení DPN musí pacient/ průvodce lázeňského lékaře požádat, automaticky se nevystavuje. S uznáním DPN musí pacient i průvodce souhlasit. Pacient i průvodce mají právo vybrat si dovolenou na zotavenou místo DPN.
DPN nelze vystavit pacientovi nebo průvodci, který je evidován na úřadu práce jako nezaměstnaný. Tito pacienti nebo průvodci si v lázních nechají ověřit a potvrdit formulář, který si předem na úřadu práce vyžádají. Nárok na uznání DPN nemají nepracující důchodci a doprovod – samoplátce.

Ano. Pouze u stanovených indikací. O tom, zda je potřebné léčebný pobyt prodloužit, rozhoduje lázeňský lékař na základě aktuálního zdravotního stavu pacienta. Toto prodloužení musí schválit zdravotní pojišťovna.

Příspěvková lázeňská péče (PLP)

Délku lázeňské péče stanovuje platný Indikačním seznam. Délka PLP je 21 dní nebo 14 dní u opakované PLP v indikovaných případech.

Doba platnosti návrhu na PLP je 6 měsíců ode dne jeho schválení zdravotní pojišťovnou.
Pacient musí nastoupit do lázní v době platnosti návrhu.
U PLP zpravidla zasílá zdravotní pojišťovna schválený návrh přímo pacientovi, který si nástup domlouvá přímo s naším oddělením prodeje.
PLP si u nás můžete sjednat pouze písemně. V objednávce uvedete požadavky na ubytování a stravu, které si hradíte. Po obdržení návrhu na PLP vám odešleme předvolání na lázeňskou péči. K objednání PLP můžete využít FORMULÁŘ

Zdravotní pojišťovna vám hradí pouze léčení. Ubytování a stravu hradíte dle svých požadavků.
Finanční výdaje za PLP závisí na její délce (14 nebo 21 dní), standardu ubytování a také na ročním období, které si pro svou PLP pacient vybere. Na PLP v délce 21 dní poskytujeme slevu 3 dny zdarma, tj. platíte ubytování a stravu pouze za 18 dní.
Pokud to váš zdravotní stav umožňuje, přijeďte na PLP v zimním období. Poskytujeme stejně kvalitní služby za nejnižší ceny.
Ceník PLP

Ano. Poplatek z pobytu (dříve lázeňský poplatek) náleží městu. Jeho výši stanovuje Obecně závazná vyhláška města Luhačovice o místním poplatku z pobytu.
Výše poplatku z pobytu činí 50 Kč za osobu a každý započatý den. Neplatí se za den příjezdu. Od poplatku z pobytu je osvobozena:
a) nevidomá osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby
b) osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P a její průvodce
c) osoba mladší 18 let
Na všechny ostatní osoby starší 18 let (včetně pacientů na příspěvkové lázeňské péči) se poplatek za pobyt vztahuje.

Bohužel ne. Pacient během léčebného pobytu musí být vždy ubytován v lázeňském zdravotnickém zařízení bez ohledu na to, zda jeho lázeňskou péči platí zdravotní pojišťovna plně nebo částečně. Všechny složky PLP, tj. léčení, ubytování a stravu, musí pacient čerpat v registrovaném lázeňském zařízení, tj. musí být poskytnuty v našich zařízeních.

Ne. PLP čerpáte v době své dovolené.

Pouze u 14denní PLP formou opakovaného léčebného pobytu může lázeňský lékař podle aktuálního zdravotního stavu pacienta navrhnout prodloužení na 21 dní. Toto prodloužení musí schválit zdravotní pojišťovna.

Nabídka ubytování – od penzionů až po čtyřhvězdičkové hotely

Ubytování + stravování + léčení pod jednou střechou nabízí naše hotely: PALACE**** | JURKOVIČŮV DŮM**** | MORAVA***Superior.
Z ostatních ubytovacích zařízení budete na procedury/ stravování docházet do nedalekých centrálních lázeňských zařízení.
Ubytování + stravování v hotelu: SPOLEČENSKÝ DŮM
Ubytování + snídaně v hotelu: DŮM B. SMETANY**** | JESTŘABÍ*** | RIVIERA***
Ubytování: ALPSKÁ RŮŽE**** | POD LIPAMI***Superior | VEPŘEK | PÓLA | MYSLIVNA | FORST | TAŤÁNA

Pouze u pokoje kategorie Standard B je koupelna a toaleta společná pro více pokojů. Tyto pokoje jsou v hotelu Společenský dům a v penzionech Taťána a Forst. Všechny ostatní pokoje mají vlastní sociální zařízení.

Pokoj vybrané kategorie přiděluje pacientům oddělení prodeje. Pokud máte zájem o konkrétní pokoj, můžete si ho rezervovat za poplatek 1 000 Kč. Tento poplatek je nevratný.

Stravování

Dietoterapie je významnou součástí lázeňské léčby. Dietu v rámci lázeňského dietního systému předepisuje vždy lázeňský lékař. Základní diety poskytujeme bez příplatku.
Speciální diety u diagnostikovaného onemocnění předepsané lázeňským lékařem jsou pro pacienty a jejich průvodce bez příplatku. Pokud požadavek na speciální dietu není uveden v návrhu na lázeňskou péči, musí pacient/ průvodce doložit potvrzení praktického lékaře nebo specialisty.
Individuální dieta je vždy za příplatek.
Více informací k DIETOTERAPII

Doprovod pacienta - samoplátce

Ano. Pokud s vámi přijede po celou dobu vaší komplexní nebo příspěvkové lázeňské péče, může využít naší nabídky 20% slevy na jím vybraný pobyt pro samoplátce. Sleva platí celoročně a nelze ji kombinovat s jinými slevami.

Ano. Ohledně možnosti ubytování kontaktujte naše oddělení prodeje.

Před vaším příjezdem

Ano. Můžete využít dopravu mikrobusem označeným Lázně Luhačovice, a.s., který odjíždí ze stanoviště vlakového a autobusového nádraží podle následujícího jízdního řádu:
Pondělí – čtvrtek:
7:50, 9:50, 10:30, 11:50, 12:50, 14:00 hod.
Neděle:
7:50, 9:50, 11:50, 12:50, 14:00 hod.

Nebude-li vozidlo v uvedený čas na stanovišti, vyčkejte prosím jeho návratu z předchozí jízdy. Cena přepravy včetně zavazadla činí 50 Kč/osoba, úhrada se provádí v hotovosti u řidiče vozidla.

Ano. Parkování si můžete zamluvit v recepci hotelu. Ale doporučujeme, abyste si své místo objednali již při rezervaci pobytu.

Jistě. Vaše zavazadla vám rádi uschováme v recepci hotelu.