Časté dotazy k léčbě dětí

Na co se ptáte před nástupem do lázní?

Léčíme nemoci dýchacího a trávicího ústrojí, nemoci kožní (kromě lupénky) a obezitu. Luhačovické minerální vody jsou vhodné i k rekondici po onkologické léčbě. Seznam léčených nemocí naleznete v Indikačním seznamu

Děti léčíme od 1,5 roku do 18 let. U dětí od 1,5 do 6 let je léčba poskytována s průvodcem. Děti starší 6 let přijíždějí do lázní samostatně. U všech léčených nemocí je délka lázeňské péče 4 týdny – tj. 28 dní.

Pokud to vyžaduje zdravotní stav vašeho dítěte a zároveň jsou splněny přesně stanovené podmínky, může lázeňskou léčbu hradit zdravotní pojišťovna dítěte. ZEPTEJTE SE PEDIATRA!

Požádejte pediatra svého dítěte o vypsání návrhu na lázeňskou péči. Děti léčíme od 1,5 roku do 18 let. U dítěte do 6 let lékař v návrhu na lázeňskou péči navrhne i průvodce. Návrh na lázně zasílá lékař zdravotní pojišťovně. Dle dohody jej můžete doručit i osobně. Sepsali jsme pro vás 5 RAD, JAK POŽÁDAT O LÁZEŇSKOU LÉČBU V NAŠICH LÁZNÍCH

Zdravotní pojišťovna návrh přezkoumá a schválí, jsou-li v něm uvedena všechna potřebná vyšetření a nebrání-li léčení nějaká kontraindikace. Schválený návrh na lázeňskou péči odesílá zdravotní pojišťovna přímo do našich lázní. Veškeré informace potřebné k nástupu obdržíte od nás. Pokud zdravotní pojišťovna neschválí lázeňskou léčbu, vydá „vyjádření“ na návrhu vystavujícímu lékaři k doplnění, v případě zamítnutí zašle dopis pojištěnci.

Doba platnosti návrhu na komplexní lázeňskou péči pro děti je 6 měsíců od data schválení zdravotní pojišťovnou. Během této doby musí dětský pacient nastoupit do lázní.

Zdravotní pojišťovna hradí dítěti léčbu, stravování (racionální a dietní stravu) a ubytování standardní úrovně. Dítěti do 6 let hradí zdravotní pojišťovna i průvodce.

Na co se ptáte ohledně průvodce dítěte do lázní?

U dětí do 6 let je nezbytné, aby s ním do lázní přijel i průvodce. Celodenní přítomnost průvodce je nutná k jeho zaškolení v ošetřování a léčebné rehabilitaci doprovázeného dítěte. Průvodce doporučí a zdůvodní lékař v návrhu na lázeňskou péči a schválí zdravotní pojišťovna. Pobyt průvodce (jeho ubytování a stravu) do dovršení 6 let dítěte včetně hradí pojišťovna, u níž je dítě registrováno. Se staršími dětmi můžete do lázní přijet jako samoplátci. Ubytování a stravu si budete platit sami.

Ano. Jako doprovod samoplátce nepotřebujete žádná lékařská doporučení. Ceník pobytů pro doprovod – samoplátce v dětských léčebnách

Průvodcem dítěte musí být dospělá osoba – rodič, prarodič či zletilý sourozenec. Po celou dobu komplexní lázeňské péče dítěte se mohou dospělé osoby v lázních jako průvodci vystřídat. Z důvodu bezpečnosti dětí je každé střídání nutné předem nahlásit v ordinaci dětské léčebny.

Ano. V případě, že se průvodce bude střídat, nahlásíte tuto skutečnost při příjezdu v recepci dětské léčebny.

Ne. Lázeňští lékaři nemohou vystavovat OČR (ošetřování člena rodiny – lidově rozšířený název "paragraf").

Ano. Průvodce hrazený zdravotní pojišťovnou při komplexní lázeňské péči má nárok na neschopenku po celou dobu pobytu v dětské léčebně. Neschopenku (DPN) mu vystaví lázeňský lékař, který dítě do lázní přijímá. O vystavení neschopenky musíte lázeňského lékaře požádat, nevystavuje se automaticky. DPN nelze vystavit průvodci, který je evidován na úřadu práce jako nezaměstnaný. Tito klienti si v lázních ale nechají ověřit a potvrdit formulář, který si předem vyžádají na úřadu práce. Nárok na uznání DPN nemají ani maminky na rodičovské dovolené a doprovod – samoplátce.

Ne. Osoba, která dítě do lázní doprovází, je za nezletilého pacienta zodpovědná po celou dobu jeho pobytu, a to bez ohledu na věk dítěte. Je jedno, zda se jedná o průvodce hrazeného ze zdravotního pojištění nebo o doprovod – samoplátce. Z těchto důvodů nemůže průvodce dítěte či jeho doprovod samoplátce zároveň čerpat komplexní nebo příspěvkovou lázeňskou péči, ani ambulantní rehabilitaci hrazenou zdravotní pojišťovnou (na poukaz FT), a ani lázeňské procedury za přímou úhradu.

Ano, můžete.

V dětských léčebnách je možný pobyt pro děti od 1,5 roku. Tzn. pokud kojíte dítě starší 1,5 roku, pak určitě můžete. Platí to v případě, když se samo jede léčit nebo spolu s ním doprovázíte do lázní staršího sourozence.

Pokud je druhé dítě starší 1,5 roku, je možné ho s sebou vzít do lázní. Přijet za vámi na návštěvu může i manžel. Ohledně možnosti ubytování na přistýlce s vámi v pokoji kontaktujte naše oddělení prodeje.

Na co se ptáte, když má vaše dítě schválený návrh?

Dětem, které se přijíždějí léčit do lázní, zajišťuje výuku Základní škola při dětské léčebně Miramonti. Pacient dětské léčebny se stává žákem školy v den příjezdu. Žáci jsou rozděleni do dvou vyučovacích bloků a jsou vyučováni 2 – 4 hodiny denně podle ročníku a zařazení. Kvůli sníženému počtu vyučovacích hodin jsou žáci vyučováni základním předmětům. Více informací

Systém poskytování komplexní lázeňské péče (KLP) funguje na základě předvolání. Dětský pacient je předvolán zpravidla 3 – 4 týdny před nástupem do lázní. Termín nástupu na lázeňskou péči je pro dětského pacienta závazný. Podívejte se na termíny komplexní lázeňské péče pro děti. Aktuálně volné termíny si můžete ověřit zasláním poptávky na email karlikova@lazneluhacovice.cz

Ano. Pokud máme doručený návrh vašeho dítěte, můžete si sjednat termín nástupu podle našich nástupních termínů na komplexní lázeňskou péči pro děti. Vyhovíme vám dle našich aktuálně volných termínů. V tomto případě se jedná o službu dle individuálního požadavku zákonného zástupce pacienta, která je zpoplatněna částkou 3 000 Kč v termínech podle nástupních dní od 15.6. do 31.8.2023 (od 1.5. do 31.8.2024). Poplatek je nevratný. Váš požadavek nám zašlete písemně a uveďte termín nástupu, ubytování, kategorii pokoje, jméno dítěte, datum narození a kontakt na vás. Rezervační formulář

Při nenastoupení léčby nebo při jejím předčasném ukončení z důvodu nepředvídané události (úmrtí v rodině, ošetřování člena rodiny) nebo onemocnění, které je neslučitelné s lázeňskou léčebně rehabilitační péčí, musí pojištěnec neprodleně uvědomit lázeňské zařízení a svou zdravotní pojišťovnu (ZP). V případě nemožnosti nástupu na lázeňskou péči si může zákonný zástupce dítěte dohodnout náhradní termín. Pokud nebudeme mít v době platnosti návrhu už volný termín, vrátíme návrh ZP. V případě předčasného ukončení lázeňské péče na žádost zákonného zástupce pacienta nebo nedodržení léčebného režimu, který pacientovi stanovil lázeňský lékař či jiných závažných důvodů je zákonný zástupce pacienta povinen uhradit lázním náklady spojené s rezervováním lůžka (tj. ubytování) v délce lázeňské péče odpovídající indikaci, tj. 28 dní.

Ubytování při komplexní lázeňské péči pro děti s průvodcem nabízíme ve specializovaných léčebnách Miramonti, Vítkov, ve vile Vlastimila a v penzionu Rodina. Dvou a třílůžkové pokoje mají vlastní sociální zařízení (s výjimkou Miramonti). Všechny pokoje jsou vybaveny TV a WiFi.

Děti bez doprovodu jsou ubytovány v dětské léčebně Miramonti, ve 3lůžkových pokojích kategorie Standard B (TV, WiFi). Sociální zařízení je společné pro více pokojů. Pokud jsou sourozenci stejného pohlaví mohou být ubytováni spolu v jednom pokoji.

Ano. Za ubytování průvodce v pokoji vyšší kategorie, než hradí zdravotní pojišťovna a služby dle individuálních požadavků zákonného zástupce dítěte (vyžádaný termín nástupu a ubytování v konkrétním pokoji). Ubytování dítěte v pokoji vyšší kategorie je vždy bez příplatku. Zdravotní pojišťovna hradí ubytování v pokoji standardní úrovně, Standard A nebo Standard B. Příplatky za ubytování průvodce dítěte na lůžku v pokoji vyšší kategorie v období 15. 6. – 31. 8. 2023 najdete zde.

DOPORUČUJEME: Přijeďte s dítětem na komplexní lázeňskou péči v období bez nutnosti příplatku za vyšší standard ubytování.

Ano, v každém pokoji. Heslo vám sdělí recepce.

V dětských léčebnách jsou ubytovaným hostům k dispozici – herny a klubovny, společenské prostory pro děti, maminky a návštěvy, společná kuchyňka (varná konvice, mikrovlnná trouba, lednička), pračka a sušička (za poplatek), kočárkárny. V blízkosti se nachází dětské hřiště a lázeňský park.

Dietoterapie je významnou součástí lázeňské léčby. Základem stravování racionální strava. Dietu v rámci lázeňského dietního systému předepisuje vždy lázeňský lékař. Základní diety poskytujeme bez příplatku. Speciální diety u diagnostikovaného onemocnění předepsané lázeňským lékařem jsou pro pacienty a jejich průvodce bez příplatku. Pokud požadavek na speciální dietu není uveden v návrhu na lázeňskou péči, musí pacient/ průvodce doložit potvrzení praktického lékaře nebo specialisty. Individuální dieta je vždy za příplatek. Více informací k dietoterapii.

Pokud původní zdravotní pojišťovna schválila vašemu dítěti návrh na lázeňskou péči, ale k nám pojede v době, kdy už bude pojištěno u jiné zdravotní pojišťovny, musíte si u nové zdravotní pojišťovny úhradu za pobyt v lázních zajistit. Vaše dítě se musí v lázních prokázat průkazkou aktuální zdravotní pojišťovny. V případě dítěte musí takový krok učinit rodič (zákonný zástupce). Zdravotní pojišťovna hradí náklady na zdravotní péči pouze svým pojištěncům. Pokud si zákonný zástupce pojištěnce nedomluví úhradu lázní s novou zdravotní pojišťovnou nebo při nástupu na lázeňskou péči předloží neplatný průkaz pojištěnce (dítěte), může být proti zákonnému zástupci dítěte ze strany lázní uplatněn nárok na úhradu poskytnuté lázeňské péče, kterou nelze účtovat původní zdravotní pojišťovně.

Sepsali jsme doporučený seznam věcí. Součástí lázeňské péče je terénní a pohybová léčba včetně plavání. Doporučujeme proto přibalit dítěti s sebou plavky, oděv na cvičení a pohodlnou turistickou obuv. Pro naše malé pacienty organizujeme různé zábavné programy. Nezapomeňte proto ani na oblíbenou hračku nebo masku na karneval. Dětem bez průvodce dejte kapesné na drobné nákupy v rámci vycházky.

Vycházky jsou povoleny dětem od 15 let, v době stanovené dětskou léčebnou, pouze s předem uděleným písemným souhlasem jejich zákonného zástupce.

Ano, po předchozí telefonické domluvě s recepcí příslušné dětské léčebny.

Ne. Přerušení lázeňské léčby je možné pouze z důvodu hospitalizace v nemocnici či na žádost zákonného zástupce dítěte ze závažných důvodů. Odjet z lázní nemůžete ani v neděli, přestože vaše dítě nemá naplánované procedury. Svévolné opuštění dětské léčebny bez předchozího schválení primářkou se považuje za závažné porušení léčebného režimu a může být důvodem k předčasnému ukončení lázeňské péče. Náklady spojené s rezervací lůžka musí zákonný zástupce pacienta lázním uhradit.

Před vaším příjezdem

Ano. Můžete využít dopravu mikrobusem označeným Lázně Luhačovice, a.s., který odjíždí ze stanoviště vlakového a autobusového nádraží podle následujícího jízdního řádu:
Pondělí – čtvrtek:
7:50, 9:50, 10:30, 11:50, 12:50, 14:00 hod.
Neděle:
7:50, 9:50, 11:50, 12:50, 14:00 hod.

Nebude-li vozidlo v uvedený čas na stanovišti, vyčkejte prosím jeho návratu z předchozí jízdy. Cena přepravy včetně zavazadla činí 50 Kč/osoba, úhrada se provádí v hotovosti u řidiče vozidla.

Ano. Parkování si můžete zamluvit v recepci hotelu. Ale doporučujeme, abyste si své místo objednali již při rezervaci pobytu.

Jistě. Vaše zavazadla vám rádi uschováme v recepci hotelu.