PROVOZNÍ ŘÁD CENTRÁLNÍHO LÁZEŇSKÉHO AREÁLU

V celém prostoru areálu je třeba respektovat jeho účel a klidový lázeňský charakter. Za tímto účelem se v areálu zakazuje zejména:

 • vjezd všech motorových či elektrických dopravních prostředků, s výjimkou vymezených úseků, do nichž je vjezd povolen dopravními značkami; zákaz se nevztahuje na invalidní vozíky, dopravní obsluhu s povolením společnosti a vozidla společnosti;
 • parkování vozidel mimo místa, jež jsou k tomu určena, ale i na nich je parkování možné jen s parkovací kartou společnosti;
 • jízda na kolech, koloběžkách, segwayích, skateboardech, kolečkových bruslích a podobných dopravních prostředcích s výjimkou vybraných úseků, kde je dopravními značkami povolen pohyb cyklistů na kolech; ani jejich průjezd celým areálem bez sesednutí ale není možný;
 • chovat se způsobem, který je v rozporu s posláním lázeňského areálu, zejména rušit klid nadměrným hlukem;
 • poškozovat minerální prameny, travnaté plochy parku, záhony, keře, stromy, závlahový systém, sochy a veškerý mobiliář areálu;
 • vstupovat do fontán a pramenních váz;
 • odhazovat odpadky mimo určené odpadní nádoby a jakkoliv jinak areál znečišťovat;
 • rozdělávat a udržovat oheň, tábořit, stanovat a nocovat;
 • využívat travnaté plochy pro sport; výjimkou jsou plochy určené pro určité sporty, např. kriket; pro pétanque je určena písková plocha v úrovni Společenského domu;
 • pohyb osob v podnapilém stavu, znečištěných či jinak nevhodných oděvech nebo bez oděvu;
 • volný pohyb psů a jiných zvířat;
 • kouřit a konzumovat alkoholické nápoje, s výjimkou prostor k tomu výhradně určených a označených,
 • v prostoru kryté kolonády a atriích konzumovat jakékoliv vlastní vnesené nápoje a potraviny, vyjma nápojů a potravin zakoupených v obchodních prostorách kolonády;
 • v hale Vincentka odebírat minerální vodu do nádob o objemu větším než 1 litr; u jiných veřejně přístupných pramenů mimo halu Vincentka je povolen odběr maximálně 1,5 litru minerální vody na osobu a den pro vlastním užití;
 • odebírat minerální vodu ke komerčním účelům;
 • vylepovat reklamní a informační plakáty a letáky a instalovat jakákoliv reklamní zařízení bez povolení společnosti;
 • provozovat jakoukoliv veřejnou komerční produkci, včetně pouličního prodeje, bez povolení společnosti.

 

Zákazy stanovené v tomto provozním řádu se nevztahují na složky integrovaného záchranného systému, státní a městské policie, pokud je to nezbytně nutné pro výkon jejich činnosti. Výjimky může udělit jedině společnost Lázně Luhačovice, a. s.

Dodržování tohoto provozního řádu jsou oprávnění kontrolovat strážníci Městské policie Luhačovice, Policie ČR a k tomu společností pověřené osoby.