Revitalizace zeleně v lázeňském areálu Luhačovice

Akciová společnost Lázně Luhačovice připravovala projekt obnovy zeleně od roku 1992. Na konceptu spolupracovala s odborníky z tuzemska i zahraničí. Realizace projektu proběhla v roce 2014.
Cílem obnovy areálu bylo zlepšení kvality lázeňského prostředí. Stávající hodnoty parku přitom zůstaly zachovány. Jednalo se o další z řady filantropických počinů, v jejichž rámci společnost Lázně Luhačovice, a.s. vynakládá značné úsilí a finanční prostředky na obecně prospěšný účel. Společenská odpovědnost není pro Lázně Luhačovice, a.s. jen prázdným heslem, ale dlouhodobou firemní filozofií.

Největší proměna v historii

Téměř dvacetihektarový lázeňský areál v Luhačovicích je vyhlášený řadou architektonicky ceněných staveb. Součástí komplexního řešení revitalizace areálu byla i obnova zeleně a porostu, která byla součástí širších záměrů města. Zcela novou a moderní podobu dostala ulice Dr. Veselého, která je nejfrekventovanější spojnicí města s lázeňským areálem.
Autorem návrhu nových výsadeb v lázeňském parku je Prof. Ivar Otruba CSc., přední znalec v oboru architektury a urbanismu uznávaný u nás i v zahraničí.
Základní myšlenka projektu revitalizace zeleně měla park zprůhlednit a vytvořit stromovou alej podél hlavních pěších promenád. Určující kompoziční prvek v území vytváří říčka Šťávnice. Nová výsadba podtrhla svébytnost a krásu lázeňského areálu.
Výsadba zeleně v lázeňském parku byla rozdělena do několika dílčích částí. V ústředním prostoru areálu byly rozšířeny zelené plochy. Nová zeleň ladí s různorodou architekturou lázeňského středu.
Novými výsadbami keřového patra smíšených a jehličnatých skupin byl posílen obvodový plášť lázeňského parku podél státní silnice ll/492. Keře plní ochrannou, bezpečnostní a hygienickou funkci a snižují množství prašnosti, která do vnitřního lázeňského areálu prostupuje.

Mimořádný rozsah prací

Jednalo se o výjimečný zásah, který ovlivní vzhled Luhačovic na několik dalších generací. Rozsah prací v lázeňském parku byl zcela mimořádný. Stovky dřevin musely ustoupit nové výsadbě. Bylo vykáceno celkem 283 vzrostlých stromů, 2 320 m² keřů a 962 m² nárostů. Káceny byly zejména stromy přestárlé a provozně nebezpečné, které ohrožovaly bezpečný pohyb návštěvníků po areálu. Některým stromům se prořezaly větve a odlehčily koruny. Keře a keřové skupiny prošly plošnou redukcí a těm, které zůstaly, byl proveden zmlazovací řez.
Výsadba nové zeleně početně výrazně převýšila množství pokácených stromů a odstraněných keřů. Celkem bylo vysazeno 476 stromů, 8 994 m² keřů a 1 377 m² záhonů. Vysázené vzrostlé listnaté stromy měly obvod kmene min. 14 - 16 cm s výškou nasazení koruny 2 m. Stromy, které tvoří kostru kompozice, a stromy v aleji podél říčky Šťávnice se vysázely ve velikosti výpěstku s obvodem kmínku 20 - 25 cm a výškou nasazení koruny 2,5 m. K výsadbě se použily jen výpěstky stromů odpovídající 1. třídě jakosti.
Stromy pocházejí z obdobných klimatických oblastí, jako jsou Luhačovice, a byly vypěstované v jedné školce. Kulovité javory dodali špičkoví nizozemští pěstitelé. Většina nově vysazených stromů a keřů patří k velmi kvalitním dřevinám, které nejsou běžně vysazovány. Podobné lze nalézt například v zámeckých parcích nebo botanických zahradách.

Financování projektu

Projekt obecně prospěšné společnosti Lázeňská kolonáda Luhačovice "Revitalizace zeleně v lázeňském areálu Luhačovice" byl spolufinancován v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) a Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Celkové výdaje projektu činily cca 27,8 mil. Kč, dotace ze SFŽP činily cca 3 mil. Kč, dotace z ERDF činily cca 17 mil. Kč. Celková výše dotace činila cca 20 mil. Kč. Zbývajících 7,8 mil. Kč poskytla Lázeňské kolonádě Luhačovice, o.p.s. akciová společnost Lázně Luhačovice.