Návrh na lázeňskou péči

Vypište v návrhu na lázeňskou péči LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

Pro léčbu v našich zařízeních je třeba uvést plný název naší společnosti jako pacientem vybraného poskytovatele lázeňské péče (zdravotních služeb). V Luhačovicích poskytuje dospělým pacientům lázeňskou léčbu více společností.

Důležité informace pro navrhující lékaře

V Lázních Luhačovice, a.s. , neléčíme všechny indikace, která jsou uvedeny ve vyhlášce o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče.

DOSPĚLÍ – neléčíme indikace: 
 • II/2, II/6, II/7, II/8, II/9 
 • III/6, III/7
 • VI/1, VI/4 – 8, VI/10  
 • VII/12

Indikační seznam dospělí pro Lázně Luhačovice, a.s.

DĚTI – neléčíme indikace: 
 • XXII
 • XXIV/1
 • XXVI
 • XXVII
 • XXX/1

Indikační seznam děti a dorost pro Lázně Luhačovice, a.s.

Vzor vyplnění:

 

 

Písmena a.s. zaručí pacientům léčbu právě v našich zařízeních.

 

 

 

 

DŮLEŽITÉ

Diagnóza pro lázeňskou léčbu (slovy):

(1) zdravotní stav pacienta je třeba popsat slovy, nestačí pouhý kód Dg., neboť tyto informace slouží k lepší orientaci revizního lékaře, pracovníka pojišťovny i lázní

Indikace:

(2) do předtištěného obdélníku se uvede číselný kód podle indikačního seznamu,

* před předtištěný obdélník je nutné doplnit údaj o délce léčebného pobytu

Dg.

(3) kód Dg. nemoci podle MKN, pro kterou byl pacient léčen, do předtištěného obdélníku je třeba doplnit Dg. podle aktuálně platné verze Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů.

Průvodce pro pobyt u komplexní lázeňské péče:

(Zákon o veřejném zdravotním pojištění č. 48/ 1997 Sb., § 25)

§ 25 Pobyt průvodce pojištěnce v lůžkové péči

(1) Je-li při hospitalizaci pojištěnce ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče nutná celodenní přítomnost průvodce vzhledem a) ke zdravotnímu stavu pojištěnce, nebo

b) k nutnosti zaškolení průvodce pojištěnce v ošetřování a léčebné rehabilitaci doprovázeného pojištěnce, je pobyt průvodce pojištěnce do dovršení šestého roku věku doprovázeného pojištěnce včetně hrazenou službou; pobyt průvodce pojištěnce staršího 6 let je hrazenou službou jen se souhlasem revizního lékaře.

(2) Pobyt průvodce hradí zdravotní pojišťovna, u které je pojištěn doprovázený pojištěnec.

U dětí do 6 let věku je nezbytné, aby s ním do lázní přijel i průvodce pro pobyt. Celodenní přítomnost průvodce je nutná k jeho zaškolení v ošetřování a léčebné rehabilitaci doprovázeného dítěte. Průvodce pro pobyt navrhne doporučující lékař v návrhu na lázeňskou péči. Zdůvodnění uvede v lékařské zprávě. Pobyt průvodce pro pobyt do dovršení 6 let doprovázeného dítěte včetně hradí zdravotní pojišťovna.

Lékařská zpráva:

(lze nahradit propouštěcí zprávou lůžkového zařízení, obsahuje-li požadované údaje vztahující se k základní Dg. pro lázeňskou léčbu a není starší než 3 měsíce)

A: DŮLEŽITÁ ANAMN.DATA (u dětí podrobně)

B: NO

C: OBJ. NÁLEZ A FUNKČNÍ STAV (u dětí vyplnit navíc odbornou vložku)

D: LABOR A DALŠÍ POTŘ. VYŠETŘENÍ (min. dle IS)

E: DIAGNOSTICKÝ ZÁVĚR VČ. VEDLEJŠÍ DIAGNÓZY

F: LÉKAŘEM DOPORUČENÉ ZVL. POŽADAVKY NA LÁZ. LÉČBU

G: ZDŮVODNĚNÍ PRŮVODCE PRO POBYT

VYŠETŘENÍ PRO VYSTAVENÍ NÁVRHU NA LÁZEŇSKOU LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI O DOSPĚLÉ, DĚTI A DOROST

V návrhu se uvede:

a) identifikační údaje pojištěnce a identifikační údaje průvodce pojištěnce, je-li uveden v návrhu, 

b) indikace, na jejímž základě se pojištěnci navrhuje poskytnout lázeňskou léčebně rehabilitační péči,

c) způsob poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče (komplexní nebo příspěvková),

d) délka léčebného pobytu,

e) pořadí naléhavosti, jedná-li se o komplexní lázeňskou léčebně rehabilitační péči,

f) souhrn vedlejších nemocí pojištěnce a pravidelná medikace,

g) výška a hmotnost pojištěnce, jeho závislost na návykových látkách a nikotinu,

h) vyšetření elektrokardiografie, pokud se jedná o pojištěnce staršího 40 let,

i) výsledky vyšetření uvedených v záhlaví u jednotlivých indikačních skupin nemocí,

j) jednoznačné stanovisko internisty nebo geriatra ke schopnosti pojištěnce absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pokud se jedná o pojištěnce staršího 70 let nebo polymorbidního nemocného,

k) jednoznačné stanovisko dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost ke schopnosti absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči s přihlédnutím k celkovému stavu pojištěnce a typu navrhované lázeňské léčebně rehabilitační péče, pokud se jedná o dítě,

l) jednoznačné stanovisko klinického onkologa, radiačního onkologa, dětského onkologa a hematologa, onkogynekologa nebo onkochirurga ke schopnosti pojištěnce absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pokud se jedná o onkologicky nemocného,

m) nejméně 2 lázeňská místa určená pro léčení dané nemoci, která odpovídají lázeňským místům u dané indikační skupiny s uvedením jejich pořadí, popřípadě poskytovatele zdravotních služeb v daných místech, a to po dohodě s pojištěncem.

Vyšetření musí být provedena v termínech odpovídajících potřebě posouzení dynamiky procesu onemocnění.

Osobám dorostového věku lze výjimečně, a to se souhlasem rodičů, poskytnout lázeňskou léčebně rehabilitační péči i ve zdravotnických zařízeních určených pro dospělé. 

Nejčastější konkrétní problémy u vybraných indikačních skupin (zdroj: www.vzp.cz):
 • II/3 Hypertenzní nemoc – komplexní léčba je možná jen při prvním pobytu a hypertenzi III. st. s komplikacemi. Při dalších pobytech je možná pouze péče příspěvková.
 • VI/2 Polyneuropatie s paretickými projevy – nutno doložit svalový test s číselnými hodnotami svalového testu, nikoliv pouze slovní popis, dále i EMG.
 • VI/3 Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem – nutno dodržet termín nástupu do lázní do 3 měsíců v přímé návaznosti na ukončení hospitalizace. Schválení je dále podmíněno soustavnou ambulantní rehabilitační péčí v rozsahu trvání 6 týdnů. Současně musí být vyloučena indikace k neuro- či spondylochirurgickému zákroku a tato skutečnost musí být doložena.
 • VII/7 Koxartroza, gonartroza – pro opakovaný pobyt je nutno včas upozornit klienty s obezitou, že musí zhubnout dle daných hodnot BMI ve vyhlášce MZ ČR č. 2/2015 Sb.
 • VII/9 Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči – velmi ojediněle jsou potíže pojištěnců pouze funkčního původu bez složky degenerativní, která zde přímo vylučuje možnost schválení.
 • VII/10 Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady – nutno dodržet termín nástupu do lázní do 3 měsíců po úrazu nebo operaci, v případě pooperačních komplikací do 6 měsíců po operaci.
 • VII/11 Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích – nutno dodržet termín nástupu nejpozději do 6 měsíců po úrazu nebo operaci, v případě pooperačních komplikací do 12 měsíců po operaci.
Doprava do lázní:

Dopravu do nejbližšího lázeňského zařízení poskytujícího péči v dané indikaci a zpět hradí pojišťovna pouze tehdy, když zdravotní stav pacienta podle vyjádření indikujícího ošetřujícího lékaře neumožňuje dopravu běžným způsobem.

Formulář online:

Na webu Svazu Léčebných Lázní můžete vyplnit formulář online a vytisknout všech 6 dílů "Návrhu na lázeňskou péči" ve shodném formátu jako jsou předtištěné formuláře. Naleznete zde modul pro lékaře, kteří se mohou zaregistrovat – vytvořit svůj přístup a vést si tak lépe agendu vyplněných lázeňských návrhů, jejich uchovávání a aktualizaci. Registrace není povinná, návrh bude možné vyplnit i jednorázově a zálohovat jej ve svém počítači.

Vyplnit formulář online