Indikační seznam pro lázeňskou léčbu v Lázních Luhačovice, a.s.

Základní legislativní normou, která stanoví podmínky pro poskytování a úhradu zdravotní péče včetně lázeňské léčebně rehabilitační péče, je zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Podmínky pro poskytování a úhradu lázeňské léčebně rehabilitační péče (pro děti i dospělé) jsou stanoveny jeho § 33.

Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči pro dospělé a pro děti a dorost je stanoven přílohou č. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Zákonem dané podmínky pro poskytování a úhradu lázeňské péče jsou doplněny vyhláškou MZ ČR č. 2/2015 Sb., která stanoví indikační předpoklady, kontraindikace, odborná kritéria pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče, obory specializace doporučujících lékařů, indikační zaměření lázeňských míst atd.

Indikační seznamy 

Indikační seznam dospělí pro Lázně Luhačovice, a.s.
Indikační seznam děti a dorost pro Lázně Luhačovice, a.s.

Lázeňská legislativa

Kontraindikace lázeňské léčebně rehabilitační péče o dospělé, děti a dorost

 • infekční nemoci přenosné z člověka na člověka a bacilonosičství, je-li některá nemoc, indikovaná pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči, sdružena s TBC dýchacího ústrojí, nebo jinou formou TBC, je léčba možná jen po řádném ukončení léčby antituberkulotiky a po kladném vyjádření pneumologa
 • všechny nemoci v akutním stádiu a stavy, při kterých lze důvodně očekávat destabilizací zdravotního stavu
 • klinické známky oběhového selhání, netýká se indikací skupiny II, maligní arytmie a trvalá hypertenze nad 120 mm Hg diastolického tlaku
 • stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemocí, stavy po povrchové tromboflebitis do 6 týdnů po odeznění nemocí
 • opakující se profuzní krvácení jakékoli etiologie v posledních 12 měsících, léčba je možná jen po kladném vyjádření hematologa a transfuziologa
 • kachexie různé etiologie znemožňující intenzivní rehabilitaci (BMI méně než 16,5), netýká se indikační skupiny IX a XXIX - anorexie
 • zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjistitelnými známkami aktivity nemoci, kontraindikovány nejsou případy, kdy není prokazatelných známek progrese nebo je progrese zhoubného onemocnění pomalá a dlouhodobá a charakter nádorového onemocnění není překážkou pro doporučenou lázeňskou léčebně rehabilitační péči souběžného jiného onemocnění, dlouhodobá hormonální protinádorová terapie není kontraindikací, onkologické zhoubné onemocnění do 2 let po ukončení léčby je kontraindikací užití přírodního léčivého zdroje - přírodní minerální vody radonové
 • nekompenzovaná epilepsie, u pojištěnce s epilepsií může být léčba poskytnuta na základě kladného vyjádření neurologa nebo dětského neurologa, který má pojištěnce pro epilepsii v dispenzární péči, pro indikační skupinu VI a XXVI není epilepsie kontraindikací
 • aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace nebo neschopností dodržovat léčebný postup a vnitřní řád zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče, transitorní stavy zmateností, demence, snížená možnost komunikace není kontraindikací u indikační skupiny VI v případě postižení centrálního nervového systému a indikačních skupin IX, XXVI a XXIX, je-li součástí klinického obrazu daného onemocnění, pokud psychický stav umožňuje lázeňskou léčebně rehabilitační péči
 • závislost na alkoholu a závislost na návykových látkách, netýká se lázeňské léčebně rehabilitační péče, která bezprostředně navazuje na hospitalizaci po operaci a tato lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí pooperační péče
 • závislost na nikotinu u dětí a dorostu a u pojištěnců s indikacemi skupiny II, 111/1,111/2, IV, V, netýká se lázeňské léčebně rehabilitační péče, která bezprostředně navazuje na hospitalizaci pro danou nemoc a tato lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí pooperační péče
 • inkontinence moče II. a III. stupně a inkontinence stolice, neplatí pro indikační skupinu nemocí VI, VIII/3, XXVI, XXVI11/1, XXVIII/2, XXVIII/6, anus praeternaturalis (stomie) není kontraindikací léčby, pouze může omezit provádění léčebných procedur
 • těhotenství

Další kontraindikace jsou uvedeny u jednotlivých indikačních skupin.