Školní výuka v Základní škole při dětské léčebně Luhačovice

Hlavní cíle a úkoly školy

  • zajistit po celou dobu lázeňské léčby kvalitní vzdělávání a výchovu žáků
  • napňovat školní vzdělávací program
  • usnadnit návrat žáka do kmenové školy po lázeňské léčbě
  • pečovat o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • prosazovat individuální výuku a přístup
  • navazovat na výuku v kmenové škole
  • zajišťovat výuku speciálními pedagogy
  • vyučovat základní předměty včetně jazyků při omezeném počtu vyučovacích hodin
  • využívat nově vybavené učebny, interaktivní tabule, výukové programy

Charakteristika školy

Základní škola při dětské léčebně Luhačovice je příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Zlínský kraj. Škola poskytuje výchovu a vzdělání dětem, které se přijíždějí léčit do lázní, dětem se speciálními vzdělávacími potřebami - zdravotně znevýhodněným, které přijely do lázní samostatně nebo v doprovodu rodičů.
Posláním školy podle školního vzdělávacího programu je zajistit návaznost školní práce, udržet a rozvíjet znalosti žáků, spojovat žáka se životem mimo zdravotnické zařízení, doplňovat komplexnost léčebného a ozdravného působení pedagogickými a psychologickými prostředky, vést žáka k rozvoji samostatnosti, komunikace a tolerance.
Základní škola při dětské léčebně Luhačovice vzdělává a vychovává žáky z různých typů základních a speciálních škol, víceletých gymnázií z celé republiky. Poskytuje konzultace žákům nižších ročníků střední školy. Škola úzce spolupracuje s kmenovými školami a rodiči žáků. Pro tuto činnost má škola ustálený a odborně způsobilý pedagogický sbor.

Materiálně technické podmínky pro výuku

Škola působí v budově dětské léčebny Miramonti, kde má 6 učeben, 2 kabinety a sborovnu pro učitele.
Školní učebny jsou menší, vybaveny lavicemi pro 14 žáků a doplněny počítačovým pracovištěm, pro menší žáky hracím kobercem. Dvě učebny jsou používány jako jazyková a počítačová, v odpoledním čase jsou učebny využívány k činnosti školní družiny.
Škola byla zapojena do projektu EU peníze školám a díky němu se podařilo školu vybavit interaktivními tabulemi, notebooky, počítači pro žáky i učitele. Pro výuku škola nakupuje nové výukové programy a využívá vlastní digitální učební materiály.

Vzdělávání a výchova žáků

Pacient dětské léčebny se stává žákem školy v den příjezdu, kdy je po pohovoru s rodiči zapsán do evidence školy. Tomu předchází rozhodnutí primářky dětské léčebny a podle školského zákona je potřeba také souhlas zákonného zástupce se zařazením žáka do školy.
Žáci jsou rozděleni do dvou vyučovacích bloků a jsou vyučováni 2 – 4 hodiny denně podle ročníku a zařazení. Kvůli sníženému počtu vyučovacích hodin jsou žáci vyučováni základním předmětům – český jazyk, anglický jazyk, matematika, prvouka, přírodověda, vlastivěda, zeměpis, dějepis, přírodopis, fyzika, chemie a výtvarná výchova, německý a ruský jazyk.
Žáci jsou vyučováni podle pokynů z kmenových škol, škola využívá také vlastní školní vzdělávací program vypracovaný podle konkrétních podmínek školy, vzdělávacích potřeb a možností žáků.
Základem vzdělávání je vždy individuální přístup. Škola se ve své činnosti organizačně i metodicky přizpůsobuje potřebám žáků. Třídní učitelé hovoří s rodiči při zápisu i odjezdu jejich dítěte z léčebny, jsou s nimi i kmenovou školou v kontaktu po celou dobu pobytu.
Na činnost školy úzce navazuje školní družina, která je určena žákům 1. stupně. Pod vedením zkušené vychovatelky dítě vyplňuje smysluplně volný čas v době léčebného pobytu, připravuje se pod jejím dohledem na vyučování, kdy nahrazuje činnost rodiny, pomáhá překonávat odloučení od domova a odpoutává pozornost dítěte od nemoci.

KONTAKTY

Základní škola při dětské léčebně Luhačovice
Čs. armády 465
763 26 Luhačovice

Telefon: 577 131 611, 731 518 225

Email školy: skola@zslecluh.cz

Email ŘŠ: reditelna@zslecluh.cz

Více informací o činnosti školy